Четвърта транснационална среща по проект SEnDIng

Четвъртата транснационална среща по проект SEnDIng се проведе в Дъблин, Ирландия, в периода 7-8 ноември 2019 г. Домакин бе Universal Learning Systems – партньор по проекта. През първия ден дискусиите бяха фокусирани върху основните работни пакети: набиране на кандидати за участие в обучението – служители и компании, логистика, планиране и управление на неговата онлайн фаза (Работен пакет 5), както и критериите и процеса по сертификация (Работен пакет 4). Вторият ден беше посветен на хоризонталните дейности по проекта, в т.ч. обезпечаване на качество, оценка на въздействието, популяризиране (в т.ч. планиране и организиране на семинари през месец януари 2020 г.). Срещата бе закрита с представяне на работен план на дейностите за третата година по проекта, планиране на следващата партньорска среща и оценка на събитието.

Начало на обученията по проект SEnDIng

Имаме удоволствието да анансираме началото на обученията по проект SEnDIng, които ще стартират през месец януари 2020 г. и ще приключат през месец август 2020 г. Обученията ще се състоят от три фази:

  • Фаза 1: 103 часа асинхронно онлайн обучение, от месец януари 2020 г. - до месец март 2020 г.;
  • Фаза 2: 20 часа присъствено обучение, което ще се проведе в градовете Атина, Патра, Никозия и София, в продължение на две седмици, през месец март 2020 г.;
  • Фаза 3: 4 месеца практическо обучение на работното място, от месец април 2020 г. - до месец август 2020 г., което ще се проведе в офисите на компаниите, заявили интерес за участие в обучението.

Седмичното разписание на онлайн обучението е публикувано на: http://sending-project.eu/index.php/en/vet-program/training-faqs, както и предварителните изисквания към кандидатите, от гледна точка на образователен ценз и професионален опит.

В края на програмата, обучаемите ще положат финален изпит под формата на тест с въпроси с множество възможни отговори, за да получат сертификат. Допустими за сертифициране са тези участници в програмата, които са покрили успешно и трите фази, в т.ч. онлайн, присъствено и практическо обучение.

Успешна втора година на проект SEnDIng

Проектът SEnDIng навлезе в третата си година на изпълнение, приключвайки успешно втората през месец ноември 2019 г. През изминалата година бяха разработени следните ключови целеви документи по проекта: обучителни материали в областите Наука за данните (Data Science - DS) и Интернет на нещата (Internet of Things - IoT), т.н. „трансверсални умения“ (transversal skills) и онлайн обучителната платформа. Бе публикувана покана за заявяване на интерес за участие в обученията и бе селектиран финален списък на одобрените участници (158 специалисти). В допълнение, бе изготвен първи проект на сертификационна рамка за DS и IoT. През посочения период бе подаден и междинният отчет по проекта, който получи положителна оценка, потвърждавайки високото качество на изпълнение на дейностите от страна на консорциума.

Предстоящата последна година на проекта също се очаква да бъде интензивна. Тя ще бъде фокусирана основно върху провеждането на програмите за професионално образование и обучение, оценка на проекта и неговото финализиране

Представяне на проект SEnDIng по време на WCOL 2019

Университетът на Патра, координатор на проекта SEnDIng, взе участие в 28-то издание на ICDE World Conference on Online Learning (WCOL2019), една от най-големите и престижни международни конференции в областта. Събитието бе организирано в Дъблин, Ирландия (в периода 3-7 ноември 2019 г.) и имаше за цел да анализира голяма част от съвременните проблеми и възможности, пред които са изправени преподавателите в съвременната глобално-свързана дигитална епоха.

По време на конференция, д-р Гкамас представи научната статия “Bridging the skills gap in the Data Science and Internet of Things domains: A Vocational Education and Training Curriculum” описваща учебния план и учебната програма по проект SEnDIng, както и процеса по тяхното разработване (презентацията е публикувана тук). Представянето заинтригува участниците и предизвика интересна дискусия относно потребността от учебни програми, съчетаващи технически умения и т.н. „трансверсални компетентности“.

Представяне на проект SEnDIng по време на IISA 2019

Проектът SEnDIng бе представен и по време на 10-то издание на International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2019), която се проведе в Патра, Гърция (в периода 15-17 юли 2019). Конференцията IISA се подкрепя технически от IEEE.

По време на т.н. „Posters Session“, д-р Ригоу представи дизайна на макро ниво на целевите учебни резултати (от гледна точка на познания, умения и компетентности) на мултидисциплинарната програма за професионално образование и обучение по проект SEnDIng. Дизайнът на макро ниво е базиран на документално изследване и проучване, проведено сред бенефициентите на програмата за професионално образование и обучение – компании, опериращи в сферата на DS и IoT.

Проучването бе проведено през месец април 2018 г. и бе насочено към организации с познания и опит в DS и IoT домейните. В допълнение, SEnDIng бе представен по време на т.н. „Projects Session“, заедно с други изследователски проекти, като предизвика значителен интерес сред аудиторията относно обученията, които предстоят, процесът по набиране на участници и методологическия подход във връзка с практическите обучения.

Yodiwo с участие на конференцията Facility Management Days 2019

Гръцката асоциация за фасилити мениджмънт (Hellenic Facility Management Association) организира 4-то издание на Facility Management Conference, която се проведе на 27 ноември 2019 г. в Aegli Zappiou, Атина. В сравнение с предходните години, събитието се отличи с нов иновативен подход, който вдъхнови участниците, като представи аспекти от дигитализацията/цифровизацията в областта на фасилити мениджмънта.

Взимайки под внимание факта, сградите формират до 70 % от общото потребление на електроенергия в големите градове - и 30 % от емисиите на парникови газове в световен мащаб, съгласно статистическите данни на Connected Cities USA, технологиите, които могат да допринесат за намаляване на тези числа, са от съществено значение. Като се има предвид, че ефективният фасилити мениджмънт включва допълнителни услуги и дейности като тези, свързани с безопасността, комфорта и безпроблемното функциониране на сградното оборудване, конференцията разкри и необходимостта от наличието на усъвършенствани цифрови системи, които да обработват и свързват голям обем от данни, генерирани от автономните подсистеми. В заключение на проявата участниците обобщиха, че интегрирането на цифрови фасилити мениджмънт услуги е единственият начин за постигане на най-добра възможна ефективност по отношение на оперативните разходи на сградата и съответно доброто й физическо състояние (поддръжката).

Д-р Алекс Маниатопулос (в средата), главен изпълнителен директор на Yodiwo, партньор по проекта SEnDIng, представи иновативната IoT платформа на Yodiwo за управление на съоръженията и енергията, която дава възможност за безпрецедентна интеграция на дигитални фасилити мениджмънт услуги на различни нива: Крайната компютърна технология на компанията, може да работи на множество хардуерни платформи, използва се за събиране и агрегиране на данни от безжични сензори, от наследени системи за управление на сгради и дори от вградените алгоритми за машинно зрение, които обработват изображения, заснети от локални камери. Вътрешната (backend) система на платформата, работеща на сървър, който може да пребивава или в частни помещения или в публичен облак, управлява хиляди крайни устройства и обработва техните данни въз основа на правила, заложени от експерти по фасилити мениджмънт. Вътрешната система взаимодейства и с други системи, като компютърни инструменти за управление на съоръженията, управление на сградна информация или ERP системи. Платформата също така включва вградена система за вътрешен анализ или възможност за анализ от трета страна, както и за усъвършенствана визуализация на данни, за да насочи процеса на вземане на решения от страна на фасилити мениджърите към по-енергийно ефективни сгради, за по-здрава и безопасна среда

Д-р Маниатопулос анализира технологиите, които съставят такава усъвършенствана IoT система и подчерта ролята на компетентните експерти по IoT и Data Science за разработването на подобни решения, като призова присъстващите да следят периодично дейностите по изпълнение на проекта SEnDIng.

Code Runners с инициативи в областта на машинното обучение

Българската компания Code Runners, партньор по проект SEnDIng, участва в Конференцията QuBit, проведена в София, България на 14 ноември 2019 г. QuBit е събитие на общността на специалистите по киберсигурност, което се провежда всяка година в региона на Централна Европа. То има за цел да свърже регионалните общности, за да се превърне в обединена международна общност на специалисти по киберсигурност. За първи път проявата бе организирана през 2014 г. в гр. Прага. Петата годишна конференция, проведена през 2018 г., привлече над 250 професионалисти.

Димитър Шалварджиев, Технически ръководител в Code Runners, представи как машинното обучение повишава залозите от двете страни на бариерата за информационна сигурност. Акцентът на беседата бе върху различните начини, по които машинното обучение подкрепя както практиките за атака, така и тези за защита в областта на информационната сигурност. Димитър даде подходящи примери за приложение за машинно обучение, осигуряващи подобрена защита в сравнение с конвенционалните практики за сигурност на информацията. Димитър представи и последните проучвания върху реални случаи на нарушения на сигурността на данните и как професионалистът може да се справи с тях, използвайки технологиите за машинно обучение.

Ако се интересувате и искате да научите повече за приложенията за сигурност на базата на IoT и технологията за машинно обучение, моля, следвайте онлайн курсовете по проект SEnDIng за обучение в областта на Data Science и IoT!