Το έργο SEnDIng έχει επίσημα ολοκληρωθεί!

Αυτό είναι το τελευταίο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου SEnDIng, καθώς το έργο ολοκληρώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2021. Το Πανεπιστήμιο Πατρών, συντονιστής εταίρος του SEnDIng, μαζί με τους εταίρους του έργου, υπέγραψαν ένα Μνημόνιο Συμφωνίας αναφορικά με την πρόθεση των  συμμετεχόντων εταίρων να συνεχίσουν τη συνεργασία τους για τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου SEnDIng μέσω (α) της υποστήριξης των κύριων αποτελεσμάτων του έργου (π.χ., τον επίσημο ιστότοπο του έργου και τα ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα MOOC), (β) της ενσωμάτωσης των προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στις εκπαιδευτικές τους δράσεις κατά περίπτωση, (γ) της διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου μέσα από τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας των εταίρων και (δ) τον σχεδιασμό ενός νέου έργου ως συνέχεια του SEnDIng.

Οι κύριοι στόχοι του SEnDIng που επιτεύχθηκαν είναι:

  • Σχεδιασμός δύο (2) προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την Επιστήμη των Δεδομένων και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων που βασίζονται σε πολυθεματικά και προσανατολισμένα σε μαθησιακά αποτελέσματα προγράμματα σπουδών και συνδυάζουν τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες με διαπροσωπικές δεξιότητες και ικανότητες.
  • Σχεδιασμός δύο (2) μοντέλων αναφοράς για τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των επιστημόνων και επαγγελματιών στην Επιστήμη των Δεδομένων και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων σύμφωνα με Ευρωπαϊκά Πλαίσια Αναφοράς και Προτύπων (ESCO, eCF).
  • Πιλοτικά προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε τρεις φάσεις (διαδικτυακή εκπαίδευση στην Επιστήμη των Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων, διαδικτυακή εκπαίδευση σε διαπροσωπικές δεξιότητες και εκπαίδευση σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον) και πιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που αποκτήθηκαν.
  • Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου σε στοχευμένες ομάδες με σκοπό την αποτελεσματική ενασχόλησή τους με αυτό και την μεγιστοποίηση του θετικού αντίκτυπου του έργου.
  • Δράσεις για τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου SEnDIng και την αξιοποίησή τους από τους εν δυνάμει ενδιαφερόμενους.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην τελική έκθεση αναφοράς του έργου SEnDIng.