Το έργο SEnDIng σε αριθμούς

Διαθέσιμοι περισσότεροι από 250 ανοιχτοί μαθησιακοί πόροι

13 διαδικτυακά μαθήματα διαθέσιμα στην διεύθυνση http://mooc.sending-project.eu/

 • 6 στην Επιστήμη Δεδομένων
 • 6 στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων
 • 1 στις Διαπροσωπικές Δεξιότητες

Περισσότερες από 440 ώρες εκπαίδευσης

 • 103 ώρες διαδικτυακών μαθημάτων στην Επιστήμη Δεδομένων ή στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων
 • 20 ώρες διαδικτυακής εκπαίδευσης στις διαπροσωπικές δεξιότητες
 • 320 ώρες εκπαίδευσης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον

Ποσοστά επιτυχίας στην πιλοτική εκπαίδευση της Επιστήμης Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων

 • Το 39% των εκπαιδευομένων έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την διαδικτυακή εκπαίδευσή τους στην Επιστήμη Δεδομένων και έχουν αποκτήσει ένα Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης
 • Το 37% των εκπαιδευομένων έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την διαδικτυακή εκπαίδευσή τους στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων και έχουν αποκτήσει ένα Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης
 • Το 31% των εκπαιδευομένων έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την διαδικτυακή εκπαίδευσή τους στις διαπροσωπικές δεξιότητες
 • 100% των εκπαιδευόμενων έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευσή τους σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον και απόκτησαν την Πιστοποίηση SEnDIng

Τι είπαν οι εκπαιδευόμενοι για τα Διαδικτυακά Μαθήματα MOOC του έργου SEnDIng

 • 77% δήλωσε ότι τους άρεσαν τα μαθήματα
 • 71% δήλωσε ότι τα μαθήματα ικανοποίησαν τις προσδοκίες τους
 • 68% δήλωσε ότι η ποιότητα των μαθημάτων ήταν υψηλή
 • 80% δήλωσε ότι τα μαθήματα έχουν χρησιμότητα στο εργασιακό τους περιβάλλον
 • 78% δήλωσε ότι οι στόχοι των μαθημάτων ήταν σαφώς καθορισμένοι
 • 77% δήλωσε ότι ο χρόνος που διατέθηκε για τα μαθήματα ήταν επαρκής
 • 82% δήλωσε ότι τα μαθήματα ενίσχυσαν τις γνώσεις τους στο αντίστοιχο επιστημονικό αντικείμενο
 • 73% δήλωσε ότι οι γνώσεις που απέκτησαν είναι περισσότερες από ότι αρχικά είχαν εκτιμήσει