Η UNICERT υπέβαλε για έγκριση από το ΕΣΥΔ τη διαδικασία πιστοποίησης του έργου SEnDIng

Το τελευταίο ορόσημο του έργου SEnDIng ήταν οι εξετάσεις πιστοποίησης για όλους τους εκπαιδευόμενους που πληρούσαν τις απαιτήσεις του έργου και είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στις επίσημες διαδικασίες πιστοποίησης. Ο φορέας πιστοποίησης UNICERT, ειδικός εταίρος από την Ελλάδα και διαπιστευμένος από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), ήταν υπεύθυνος για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου κύκλου πιστοποίησης σύμφωνα με γνωστά Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Κατά την περίοδο ανάπτυξης της διαδικασίας πιστοποίησης, ο φορέας πιστοποίησης UNICERT συνεργάστηκε στενά με όλους τους εταίρους του έργου προκειμένου να διαμορφώσει ένα υψηλής ποιότητας σύστημα πιστοποίησης.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης στο έργο SEnDIng σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν διαδικτυακά μέσω ενός συστήματος εξ΄ αποστάσεως επιτήρησης (TELEPROCTORING) λόγω της πανδημίας COVID-19. Το συγκεκριμένο σύστημα σχεδιάστηκε σύμφωνα με διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 για την πιστοποίηση προσώπων από το Ε.ΣΥ.Δ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης), το οποίο διασφαλίζει ότι η διαδικασία πιστοποίησης διεξάγεται αμερόληπτα βάσει τεκμηριωμένης ικανότητας, ενώ ταυτόχρονα καθιστά τα πιστοποιητικά αναγνωρισμένα και έγκυρα ως ισοδύναμα με εκείνα που απονέμονται από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των Χωρών/Κρατών της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση.

Τέλος, μια ελπιδοφόρα και προστιθέμενης αξίας ενέργεια για τη βιωσιμότητα του έργου SEnDΙng, είναι ότι ο φορέας UNICERT υπέβαλλε προς έγκριση από το Ε.ΣΥ.Δ, τη διαδικασία πιστοποίησης του έργου, προκειμένου να είναι επίσημα έγκυρη μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Η επίσημη Ευρωπαϊκή Διαπίστευση από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των Χωρών / Κρατών της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.Δ, δίνει υψηλή αξία σε ακαδημαϊκό επίπεδο και αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη στην αγορά εργασίας, των εκπαιδευομένων που θα λάβουν την συγκεκριμένη πιστοποίηση. Η θετική αυτή προοπτική θα επαυξήσει και θα διατηρήσει το ενδιαφέρον των εν δυνάμει εκπαιδευομένων να παρακολουθήσουν τα μαθήματα MOOC του έργου SEnDing, ακόμη και μετά την ολοκλήρωσή του, και να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης.